Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Asz Electronics Solutions Joanna Łomikowska-Nowak (NIP 9680853047) z siedzibą we Wrocławiu ul. Stargardzka 9a

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail info@aszes.com.pl lub adres siedziby.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, rekrutacji pracowników oraz realizacji umów oraz ofert, na podstawie ……. [podstawa prawna przetwarzania, np. art. 6 ust. 1 lit. A, b, d, e oraz f RODO.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.

Posiada Pan/Pani prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych drogą e-mail poprzez wysłanie informacje drogą e-mail na adres: info@aszes.com.pl.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.